മൂന്നാമതൊരു കാർഡ് കൂടി | SBI CASH BACK CREDIT CARD | BUT WHY ?

SBI CashBack Card : https://www.fino360.com/details/credit-card/sbi-cash-back-credit-card

This Video Is about SBI CashBack Credit Card. Cashback SBI Card to enjoy privileges like flat 5% cashback, Airport lounge access, Fuel surcharge waiver, and more.

– SBI Cash Back Credit Card Features
– SBI CashBack Credit Card Issues
– Why I Choose the SBI CashBack Credit card

#creditcard #sbicards

►ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ടും ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും തുടങ്ങി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ✔ Open Trading & Demat Account: https://www.fino360.com/demat-account

📌Contact: info@newfra.in

► മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങാം : https://www.fino360.com/investment
► My Gadgets: https://www.amazon.in/shop/nishadnizar
► ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുവാൻ : https://amzn.to/3lsELFk

✅ Open a Bank Account & Apply for Credit Cards: https://www.fino360.com

✅ KEEP IN TOUCH:
—————————————————————————
✓ടെലഗ്രാം: https://telegram.me/moneymalayalam
✓Instagram: https://www.instagram.com/moneymalayalam
✓ Offers & Deals Community: https://telegram.me/enteoffer
✓ Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/money
✓ Web : https://www.moneymalayalam.com/

➡Disclaimer:
ഇതിനെപറ്റി അറിവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഈ വീഡിയോ.അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം ആണ്.നിക്ഷേപം നടത്തും മുൻപ് സ്വയം വിശദമായി പഠിക്കുകയും , ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക.റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ആണ്.

📌 We are not financial advisors. The content on this website and our YouTube videos are for educational purposes only and merely cite our own personal opinions. In order to make the best financial decision that suits your own needs, you must conduct your own research. Always remember to make smart decisions and do your own research.

Leave a Reply